Procedury BHP podczas czyszczenia hali bez wstrzymywania produkcji

W niektórych zakładach proces technologiczny trwa przez całą dobę i nie może zostać przerwany. Wtedy jedyną możliwością wyczyszczenia hali jest praca w czasie trwania produkcji, bez jej wstrzymywania.

Czyszczenie hali w czynnym zakładzie należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Wiele zagrożeń dotyczy nie tylko pracowników wykonujących czyszczenie, ale także pracowników zakładu. W Kwadra System bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dzięki temu od ponad 20 lat pracujemy bez wypadku, także w czynnych zakładach. Jakich procedur BHP przestrzegamy?

Właściwa organizacja zlecenia

W przypadku pracy bez wstrzymywania produkcji, bardzo ważne jest wcześniejsze ustalenie zasad współpracy pomiędzy przedstawicielami zakładu a służbą BHP i koordynatorem zlecenia z firmy Kwadra System. W naszej firmie za bezpieczeństwo odpowiada nasz własny specjalista BHP, który każdorazowo, przed podjęciem prac, przeprowadza wizję lokalną w zakładzie. Podczas wizyty ustalany jest szczegółowy harmonogram i podział prac oraz warunki ich bezpiecznego wykonania, co udokumentowane zostaje podpisanym przez obie strony protokołem. Ustalenia dotyczą m.in. sposobu wstępu i poruszania się po terenie zakładu, obowiązujących na terenie czynnego zakładu standardów bezpieczeństwa, przyjęcia właściwych metod i środków reagowania w sytuacjach awaryjnych, ustalenia dróg ewakuacji, ustalenia zasad ochrony przeciwpożarowej, w tym sposobów alarmowania, lokalizacji podręcznych środków gaśniczych, miejsca składowania sprzętu, materiałów i środków chemicznych potrzebnych do realizacji zlecenia.

Następnie nasz specjalista BHP opracowuje instrukcje bezpiecznego wykonania robót (IBWR), z którymi zapoznaje naszych pracowników. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac szkolenie uwzględniające specyfikę zakładu przeprowadza również osoba wyznaczona przez właściciela zakładu. Właściciel ma także obowiązek poinformowania o planowanych pracach swoich pracowników oraz wszystkich osób, które będą w tym czasie znajdować się w zakładzie. Koordynator zlecenia z firmy Kwadra System przekazuje natomiast przedstawicielowi zakładu dokument potwierdzający gotowość do podjęcia prac. Wyszczególnione są w nim wszystkie osoby mające wykonać czyszczenie, wraz z ich uprawnieniami, szkoleniami oraz aktualnymi badaniami lekarskimi.

Procedury podczas wykonywania prac

Poinformowanie osób znajdujących się na terenie zakładu o trwających pracach jest bardzo ważne. Dlatego przy wejściu do zakładu, w głównych ciągach komunikacyjnych oraz bezpośrednio przy miejscu pracy umieszczamy tablice informacyjne. Sam obszar prowadzenia robót zostaje wydzielony i odpowiednio oznakowany. Każdy pracownik jest wyposażony w odzież ochronną wraz z kamizelką odblaskową. Otrzymuje także niezbędne środki ochrony osobistej, dostosowane do charakterystyki zakładu. Poszczególne czynności organizowane są w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć zagrożenia. W szczególności te związane z pracą na wysokości oraz pracą w pobliżu działających maszyn, urządzeń i wyposażenia stałego zakładu.

Nasi pracownicy są zobowiązani do utrzymywania porządku w obszarze prowadzenia prac oraz zachowania szczególnej czujności. Istotnym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na bezpieczne wykonanie prac w czynnym zakładzie, jest nadzór nad pracownikami. Oprócz brygadzisty obecnego na miejscu realizacji zlecenia przez cały czas, wyrywkowe kontrole przeprowadza także nasz specjalista BHP. Współpracuje on na bieżąco z przedstawicielami zakładu i rozwiązuje pojawiające się trakcie pracy problemy. Dzięki temu możemy zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa przez cały czas realizowania zlecenia w zakładzie, w którym trwa produkcja.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Jak wygląda czyszczenie hali przemysłowej bez wstrzymywania produkcji?”

Chcesz bezpiecznie wyczyścić halę bez wstrzymywania produkcji? Skontaktuj się z nami!


    contact-person