Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności (Polityka) jest przedstawienie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych odwiedzających witrynę  internetową dostępną pod adresem: https://kwadra-system.pl (Serwis).

Korzystając z Serwisu akceptujecie Państwo zasady Polityki, odnoszące się do informacji o sposobie, zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Serwisu, a także wykorzystywanych plikach Cookies.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka KWADRA SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Mosinie (ul. Dembowskiego 9, 62-050 Mosina) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804199, posiadająca numery NIP: 7773350326 oraz REGON: 383521481, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Administrator).

Dane osobowe i ich przetwarzanie

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i z należytą starannością stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@kwadra-system.pl.

Zakres zbieranych danych osobowych

Przede wszystkim przetwarzane są dane osobowe pozostawione przez korzystającego z Serwisu podczas wypełniania formularza kontaktowe udostępnionego TUTAJ (w szczególności nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu), a także adresy IP i identyfikatory plików cookies.

Informacje związane z korzystaniem z Serwisu

Administrator informuje również, że korzysta z narzędzi, które gromadzą na Państwa temat szereg informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony w Serwisie,
 • kliknięcia w poszczególne linki oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzą Państwo do Serwisu,
 • przedział wieku, płeć oraz przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.

Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzysta Administrator, informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Cele przetwarzania Danych Osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w celu dostarczenia informacji o świadczonych przez Administratora usługach, wydarzeniach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować.

Państwa dane są również przetwarzane przez Administratora w celu analitycznym oraz marketingowym, a także celem udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowe udostępnionego TUTAJ.

Formularz Kontaktowy – szczegóły

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego TUTAJ, w sposób naturalny przekazują Państwo swoje dane osobowe zawarte w treści przesyłanej korespondencji, w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane za pośrednictwem formularza, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również usprawiedliwiony cel Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie ona usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką Państwo z prowadzili z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przejawiający się w:

 • konieczności zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Serwisu,
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
 • podejmowaniu działań analitycznych oraz marketingowych,
 • odpowiadaniu na zapytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.

Odbiorcy danych osobowych

 Państwa dane osobowe nie są przekazywane organizacji międzynarodowej jednak w związku z korzystaniem z usług Google LLC są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki będących państwem trzecim w rozumieniu RODO, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG); Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania,

Administrator informuje, że poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG do Google LLC tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 Przypominamy w tym miejscu również, że Administrator korzysta z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Państwa temat. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, przez okres określony w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Po upływie wyżej wskazanych okresów Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania i usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. 

Wniosek dotyczący realizacji wyżej wymienionych praw można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: KWADRA SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Dembowskiego 9, 62-050 Mosina;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@kwadra-system.pl.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji, jak również w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności z jakiego uprawnienia chcą Państwo skorzystać (sprostowanie/usunięcie danych osobowych, ograniczenie przetwarzania itd.).

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona Państwu na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres tam wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

 Polityka „Cookies”

Nasz Serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, stosuje pliki „Cookies” („Ciasteczka”). Cookies to małej wielkości pliki, które są umieszczane na Państwa komputerze (smartfonie, tablecie) przez stronę internetową Serwisu. Więcej informacji na temat Cookies znajdą Państwo TUTAJ.

W plikach tych zapisywane są określone informacje, które mogą być odczytywane przez nasze systemy informatyczne (Cookies Własne) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (Cookies Podmiotów Trzecich). Cookies można również podzielić na Sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej oraz Trwałe, które zachowywane są na Państwa urządzeniu po zamknięciu przeglądarki i umożliwiają jej rozpoznanie przy kolejnym wejściu do Serwisu.

Ogólnie rzecz ujmując, Cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (tzn. właściwego działania wszystkich jego funkcjonalności), zwiększenia jego użyteczności) oraz w celach statystycznych i marketingowych. Ich funkcje są przy tym różne w zależności od ich rodzaju.

Cookies Własne wykorzystywane są dla zapewnienia właściwego działania wszystkich funkcjonalności Serwisu, a szczególności w celu:

 • zapisywania ustawień, takich jak np. język, lokalizacja, liczba wyników przeszukiwania,
 • zapisywania ustawień dla optymalnego wyświetlania na ekranie Państwa urządzenia (np. pożądana wielkość bufora i dane na temat rozdzielczości ekranu),
 • zapisywania ustawień przeglądarki celem optymalnego wyświetlania,
 • zapisywanie nadużyć dotyczących korzystania z Serwisu oraz
 • pełnego załadowania Serwisu (tj. tak, aby pozostał on dostępny).

W ramach Serwisu funkcjonują następujące Cookies Podmiotów Trzecich:

 • Google Analytics,
 • Google Ads.

Google Analytics – szczegóły

Google Analytics jest narzędziem analitycznym, które jest dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystamy z tego narzędzia, aby uzyskać statystyki, które pozwalają nam na optymalizację działania Serwisu.

Działanie usługi Google Analytics polega na umieszczeniu w Serwisie specjalnego kodu (programu), który wykorzystuje Cookies Google, aby dostarczyć nam informacji na temat sposobu korzystania z Serwisu przecz jej użytkowników. Dane zbierane są przez Google Analytics w sposób automatyczny a następnie przekazywane są do serwerów Google rozsianych po całym świecie, w tym także w USA, i tam przechowywane.

W celu ochrony Państwa prywatności włączyliśmy w Google Analytics funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki temu Google dokonuje skrócenia Państwa adresu IP przed wysłaniem danych do swoich serwerów. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych na serwery Google zostanie przesłany pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony. Zasadą jest adresy IP przesyłane do serwerów Google nie są łączone z innymi danymi Google.

Dodatkowe informacje na temat Google Analytics można znaleźć TUTAJ oraz TUTAJ.

W celu zablokowania usługi Google Analytics należy pobrać i zainstalować specjalną wtyczkę Google dostępną pod adresem: TUTAJ.

Google Ads – szczegóły

Google Ads jest narzędziem marketingowym, które również jest dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystamy z tego narzędzia w celu marketingu własnych produktów.

Działanie usługi Google Ads polega na umieszczeniu w Państwa urządzeniu Cookie remarketingowego Google, które zbiera informacje o Państwa aktywności w Serwisie i przekazuje do serwerów Google rozsianych po całym świecie, w tym także w USA. Dzięki temu nasza firma może wyświetlać Państwu reklamy w sieci Google dopasowane do Państwa zachowań w Serwisie.

Korzystanie przez nas z usługi Google Ads opiera się wyłącznie na informacjach anonimowych. Powoduje to, że możemy określać tylko grupy odbiorców, do których kierujemy swojego reklamy, a nie możemy tych odbiorców określać indywidualnie.

Google może połączyć powyższe dane z innymi Państwa danymi, jeżeli wyraziliście wobec Google zgodę na łączenie historii przeglądania z Państwa kontem Google oraz na wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do otrzymywania spersonalizowanych reklam. Umożliwia to stworzenie przez Google spersonalizowanego profilu użytkownika.

Dodatkowe informacje na temat Google Ads można znaleźć TUTAJ.

Możecie Państwo również samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące personalizacji reklam pod adresem: TUTAJ.

Zgoda na korzystanie z Cookies

Korzystanie z Cookies co do zasady odbywa się na podstawie Państwa zgody wyrażanej podczas pierwszej wizyty w Serwisie. Podczas tej pierwszej wizyty wyświetla się Państwu komunikat z pytaniem o zgodę na stosowanie Cookies dający również możliwość zarządzania ustawienia Cookies, tj. decydowania, na które Cookies wyrażacie Państwo zgodę. Konieczność wyrażania zgody nie dotyczy jednak Cookies niezbędnych do prawidłowego świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną.

Informujemy, że brak zgody na stosowanie Cookies lub poszczególnych ich rodzajów może powodować, że część funkcji Serwisu nie będzie dostępna a także może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

Ustawienia Cookies mogą być w każdym momencie zmieniane przez Państwa w ustawieniach używanej przez Państwa przeglądarki. W ten sposób można blokować poszczególne rodzaje Cookies, Cookies pochodzące z określonych witryn a także usuwać zapisane wcześniej Cookies. Więcej szczegółowych informacji dotyczących przechowywania i usuwania plików Cookies mogą Państwo uzyskać od producenta przeglądarki lub w jej sekcji pomocy.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator osobowych stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Zmiana Polityki Prywatności

W przypadkach, uzasadnionych w szczególności zmianą przepisów prawa lub zmianą zakresu świadczonych usług, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

 

Polityka obowiązuje od dnia 20.10.2023 roku.

contact-person