Procedury BHP podczas pracy na wysokości

Podczas kompleksowego czyszczenie hal przemysłowych nie sposób uniknąć pewnych prac na wysokości. Obejmują one m.in. czyszczenie konstrukcji przysufitowych, samego sufitu, ścian czy maszyn. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz załogi klienta podczas wykonywania takich prac?

Przepisy dotyczące pracy na wysokości reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W rozporządzeniu znaleźć można definicję pojęcia „praca na wysokości” oraz zasady dotyczące organizacji pracy.

Czym jest praca na wysokości?

W myśl wspomnianego rozporządzenia, praca na wysokości to każda praca wykonywana na „powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi”. Jeśli powierzchnia ta jest z każdej strony zabudowana ścianami lub przeszkleniami o wysokości minimum 1,5 m lub ma inne stałe zabezpieczenia chroniące przed upadkiem, praca na niej nie jest już uznawana za pracę na wysokości.

Miejsce, w którym wykonywana jest praca, powinno być natomiast ogrodzone balustradą o wysokości minimum 1,1 m i krawężnikiem o wysokości 0,15 m. Jeśli niemożliwe jest zabezpieczenie poręczami, należy zastosować inne skuteczne środki chroniące pracownika przed upadkiem.

Warto również zaznaczyć, że praca na wysokości zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych. Zobowiązuje to pracodawcę do zapewnienia pracownikom:

  • bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
  • odpowiednich środków zabezpieczających,
  • instruktażu pracowników obejmującego imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

W jaki sposób realizujemy te wymogi w Kwadra System?

Nasze standardy BHP podczas pracy na wysokości

W firmie Kwadra System za bezpieczne wykonanie pracy odpowiada wewnętrzna służba BHP. Przed każdym zleceniem nasz specjalista BHP podczas wizji lokalnej wizytuje miejsce, w którym wykonywana będzie praca na wysokości. Na tej podstawie opracowuje instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR) dotyczącą tego konkretnego zlecenia. Każdy nasz pracownik, który będzie pracować na wysokości, musi być pełnoletni, mieć aktualne szkolenie BHP oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do tego typu pracy. Ponadto pracownicy delegowani do pracy na wysokości przechodzą praktyczne szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych alpinistów przemysłowych. Dzięki temu nie tylko wiedzą, w jaki sposób używać szelek bezpieczeństwa i innych metoda asekuracji. Mogą także wszystkie konieczne czynności wykonać na sobie, a osoba prowadząca szkolenie na bieżąco koryguje ewentualne błędy.

Zgodnie z przepisami, każdy pracownik wykonujący pracę na wysokości wyposażony jest w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Należą do nich: buty robocze, kamizelka odblaskowa, szelki bezpieczeństwa oraz kask ochronny. Wykorzystywany sprzęt spełnia odpowiednie normy, ma niezbędne atesty oraz aktualne przeglądy. Pracę na wysokości zawsze wykonuje zespół składający się z minimum dwóch osób. Dozór nad nimi pełni koordynator zlecenia. Na miejscu realizacji usługi, przed rozpoczęciem pracy, koordynator sprawdza aktualność orzeczeń lekarskich. Przypomina także pracownikom zasady pracy na wysokości, kontroluje ich wyposażenie oraz omawia harmonogram pracy.

Bardzo ważne jest również, aby odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy. O tym, w jaki sposób w przypadku pracy na wysokości zabezpieczamy miejsce wykonywania usługi, przeczytasz w artykule „Zabezpieczenie miejsca pracy podczas wykonywania pracy na wysokości”.


contact-person