Procedury BHP podczas czyszczenia w strefach zagrożenia wybuchem

Czyszczenie hal przemysłowych w strefach zagrożenia wybuchem wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz zastosowania szczególnych środków ostrożności. Jak dbamy o bezpieczeństwo, realizując tego typu usługi?  

Najważniejsze przepisy dotyczące zasad pracy w strefach zagrożenia wybuchem zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Atmosferę wybuchową definiuje się tutaj jako „mieszaninę z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę”. Rozporządzenie podaje także klasyfikację stref, w których występuje (lub może wystąpić) atmosfera wybuchowa. W praktyce najczęściej mamy do czynienia ze strefami Z20, Z21 oraz Z22. Stale lub czasowo pojawia się w nich „atmosfera wybuchowa w postaci palnego pyłu w powietrzu”. Skutkuje to koniecznością przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa, rozpoczynając od przygotowania do realizacji zlecenia.

Przygotowanie do realizacji zlecenia

Za bezpieczeństwo w firmie Kwadra System odpowiada wewnętrzna służba BHP. Nasz specjalista BHP jest również inspektorem PPOŻ. Natomiast nasza firma jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat przyznawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Potwierdza on nasze kwalifikacje do czyszczenia w strefach zagrożonych wybuchem.

Przed podjęciem prac, nasz specjalista BHP udaje się na wizję lokalną do zakładu. Jej celem jest uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji o występujących w nim strefach z atmosferą wybuchową. Jedną z najważniejszych jest granica wybuchowości. Określa ona, jakie stężenie pary, gazów lub pyłu w mieszaninie z powietrzem może spowodować wybuch w przypadku, gdy pojawi się czynnik inicjujący (zapłon). Wszystkie sprzęty oraz środki ochrony osobistej, które wykorzystujemy podczas czyszczenia, muszą być dostosowane do pracy w określonych granicach wybuchowości. Dlatego dopiero po wizycie w zakładzie, nasz specjalista BHP przygotowuje listę sprzętu oraz ŚOI potrzebnych do realizacji zlecenia. Następnie opracowuje instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR) dla pracowników. Pracownicy przechodzą dodatkowe szkolenie prowadzone przez strażaka oraz szkolenie wstępne u klienta. Uwzględnia ono specyfikę zakładu i występujących w nim stref zagrożenia wybuchem.

Atestowany sprzęt i środki ochrony osobistej

strefach zagrożenia wybuchem

W strefach zagrożenia wybuchem, zgodnie z unijną dyrektywą ATEX, korzystać można wyłącznie ze specjalnego, przeznaczonego do tego sprzętu. Dysponujemy odkurzaczem przemysłowym spełniającym wymagania ATEX 94/9/EC 2014/34/UE oraz normy: EN 1127-1, EN 60034-1, EN 13463-1, EN 60034-2, EN 1927, EN 60334-5, EN 12100, EN 60034-6, EN 10011, EN 60034-7, EN 14986, EN 60624-1 oraz EN 50281-1-1-1. Odkurzacz może obsługiwać tylko wyznaczona do tego, przeszkolona osoba. Zasady korzystania z odkurzacza opisuje oddzielna instrukcja BHP.

Podczas pracy w zakładach, w których występuje atmosfera wybuchowa, nasi pracownicy zawsze wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony osobistej. Należą do nich kask ochronny, buty i odzież ochronna oraz gogle ochronne. W strefach zagrożenia wybuchem bardzo ważne jest zapobieganie gromadzeniu ładunków elektrostatycznych na odzieży i innych elementach wyposażenia. Dlatego korzystamy z butów ochronnych S1 spełniających wymogi normy PN-EN ISO 20345 z właściwościami antyelektrostatycznymi ESD. Odzież ochronna również jest antyelektrostatyczna i zgodna z normą PN-EN 1149. Jeśli w hali będziemy również pracować na wysokości (czyszczenie konstrukcji, sufitów itd.), pracownicy otrzymają odpowiedni sprzęt asekuracyjny – szelki bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 361. Wykorzystywany sprzęt ma aktualne przeglądy.

Co ważne, regularne czyszczenie zakładów, w których pojawiają się pyły wybuchowe, zmniejsza zagrożenie wybuchem. Zalegający pył może się mieszać z powietrzem i powodować powstawanie atmosfery wybuchowej. Jego regularne usuwanie ogranicza to ryzyko.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


    contact-person