Jak dbamy o bezpieczeństwo klienta i zapobiegamy wypadkom przy pracy?

Kompleksowe czyszczenie hal przemysłowych wymaga zachowania określonych procedur BHP, gwarantujących bezpieczeństwo nie tylko naszym pracownikom, ale także pracownikom klienta. W jaki sposób dbamy o ich bezpieczeństwo podczas realizacji usługi?

Dzięki własnej służbie BHP oraz najwyższym standardom bezpieczeństwa, od ponad 20 lat pracujemy bez wypadku. Dlaczego jest to tak istotne? Jakie konsekwencje ma każdy wypadek przy pracy?

Przepisy dotyczące wypadków przy pracy 

Zgodnie z Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy to każde nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy określa zasady postępowania w momencie, gdy dojdzie do wypadku. Pierwszą jest obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu. Co ważne, obejmuje on także pracodawcę, na którego terenie poszkodowana zostanie osoba niebędąca jego pracownikiem. Oznacza to, że gdyby wypadkowi uległ nasz pracownik wykonujący czyszczenie w zakładzie klienta, również klient byłby zobowiązany do udzielenia mu pomocy.

Kolejna zasada dotyczy zabezpieczenia miejsca wypadku – do czasu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz oględzin miejsca przez inspektora pracy, obszar ten powinien być wyłączony z użytkowania, nie powinny być również uruchamiane znajdujące się tam maszyny. Obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku znów spada na pracodawcę, na którego terenie doszło do zdarzenia. Musi on także poinformować o wypadku pracodawcę osoby, która została poszkodowana. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powołany przez pracodawcę poszkodowanego w obecności przedstawiciela zakładu, na którego terenie doszło do zdarzenia. Pracodawca, na którego terenie doszło do wypadku, ma obowiązek udostępnienia temu zespołowi miejsca wypadku i udzielenia wszelkich niezbędnych informacji.

Nasze procedury bezpieczeństwa

Zgodnie z przepisami, nawet jeśli w wypadku na terenie zakładu nie biorą udziału pracownicy tego zakładu, ale osoby z zewnątrz, to i tak na właścicielu zakładu ciąży szereg obowiązków. Ponadto musi się on liczyć z wyłączeniem części zakładu wraz z maszynami z normalnego funkcjonowania, co może prowadzić do nieplanowanych przestojów i strat. Dlatego tak ważne jest zapobieganie wypadkom przy pracy.

Własna służba BHP

Dzięki własnej służbie BHP podczas realizacji zlecenia dbamy o bezpieczeństwo zarówno swoich pracowników, jak i pracowników klienta. Już na etapie ofertowania nasz specjalista BHP udaje się do zakładu na wizję lokalną. Podczas wizyty rozmawia także ze służbą BHP zakładu, ustalając najważniejsze kwestie dotyczące organizacji zlecenia. Po przyjęciu zlecenia do realizacji, wraz z klientem opracowujemy szczegółowy harmonogram prac, który tworzony jest w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko związane z obecnością naszych pracowników w zakładzie. Często wykorzystujemy przestoje technologiczne lub przerwy w produkcji.

Przygotowanie do realizacji zlecenia

Nasz specjalista BHP do każdego zlecenia opracowuje szczegółowe instrukcje bezpiecznego wykonania robót (IBWR), z którymi zapoznają się nasi pracownicy przed przystąpieniem od pracy. Instrukcje i całą dokumentację dotyczącą zlecenia udostępniamy klientowi. Odpowiednio wcześnie informujemy pracowników klienta, kiedy i gdzie będą wykonywane poszczególne prace.

Zabezpieczenie miejsca pracy

Po wejściu do zakładu oznaczamy odpowiednio wszystkie miejsca czyszczone przez naszych pracowników za pomocą tablic informacyjnych i taśmy ostrzegawczej. Dbamy o zgodne z przepisami wygrodzenie stref, w których prowadzone są prace na wysokości (więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zabezpieczenie miejsca pracy podczas wykonywania pracy na wysokości”). Odpowiednio zabezpieczamy przed uszkodzeniem maszyny i inne urządzenia.

Nadzór nad realizacją zlecenia

Nad realizacją każdej usługi czuwa nasz koordynator zlecenia, a specjalista BHP przeprowadza podczas pracy wyrywkowe kontrole. Dzięki temu mamy pewność, że nasi pracownicy stosują się wszystkich zasad bezpieczeństwa. Więcej na ten temat naszych procedur BHP przeczytasz w artykule „Nasze procedury BHP podczas czyszczenia hal przemysłowych”.


contact-person